Y Prosiect Adfywio

Y Prosiect Adfywio

Sefydlwyd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ym mis Ebrill 1987 i adfywio’r 1,100 hectar o hen ddociau adfeiliedig yng Nghaerdydd a Phenarth.  Roedd yn rhan o Raglen Datblygu Trefol llywodraeth Prydain i adfywio ardaloedd arbennig o ddifreintiedig a dadfeiliedig yng nghanol dinasoedd Prydain.

 

Y datganiad cenhadaeth ar gyfer y Prosiect Adfywio oedd:

Rhoi Caerdydd ar y map rhyngwladol fel dinas forol wych, a gaiff ei chymharu ag unrhyw ddinas o’r fath yn y byd, gan wella delwedd a lles economaidd Caerdydd a Chymru gyfan.”

 

Er nad oedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd, Nicholas Edwards, yn pennu unrhyw derfynau amser ar gyfer oes y Gorfforaeth Ddatblygu, dywedodd y dylai ei phrif amcanion gael eu cwblhau’n sylweddol o fewn 10 mlynedd.

Y pum prif nod ac amcan a nodwyd ar gyfer y Prosiect Adfywio oedd:

  • Hyrwyddo datblygiad a darparu amgylchedd gwych lle bydd pobl am fyw, gweithio a chwarae.
  • Aduno canol dinas Caerdydd â’i glannau.
  • Cyflwyno cymysgedd o ddatblygiadau, a fyddai’n creu ystod eang o gyfleoedd gwaith ac yn adlewyrchu gobeithion a dyheadau cymunedau’r ardal.
  • Cyflawni’r safon uchaf o ddylunio ac ansawdd ym mhob math o ddatblygiad a buddsoddiad.
  • Sefydlu’r ardal fel canolfan ragoriaeth ac arloesedd gydnabyddedig ym maes adfywio trefol.

Cyflawniadau’r Prosiect Adfywio

Cynhaliwyd y gwaith o adfywio Bae Caerdydd i greu cymysgedd cyflenwol o dai, mannau agored, masnach, hamdden a datblygu diwydiannol.  Cyfanswm cost amcangyfrifedig y cynllun oedd £2.4 biliwn, gyda chymhareb trosoledd cyhoeddus/preifat o 1:2.  Hynny yw, roedd disgwyl i gyllid y llywodraeth ddenu dwbl y buddsoddiad gan y sector preifat.

Roedd rhai o gyflawniadau sylweddol y prosiect yn cynnwys adeiladu Morglawdd ar draws aber y Bae i greu llyn dŵr croyw 200 hectar; cartrefi newydd, fel y rhai yng Nglanfa’r Iwerydd; a swyddfeydd newydd, gan gynnwys Tŷ Crughywel, sydd bellach yn swyddfeydd i Senedd Cymru.

Roedd y datblygiad hefyd yn creu cyfleusterau masnachol a hamdden, fel y rhai yng Nghei’r Fôr-Forwyn ar lan y dŵr, a Phentref Hamdden Glanfa’r Iwerydd (a elwir bellach yn Ganolfan y Ddraig Goch).  Crëwyd llawer o swyddi hefyd gan y Prosiect Adfywio.

Cafodd y Gorfforaeth Ddatblygu ei dirwyn i ben yn ffurfiol ar 31 Mawrth 2000.  Amcangyfrifwyd ei fod wedi cyflawni’r canlynol:

16750

New jobs

4800

New Housing Units

695000

Non-residential developments (m2)

327

Land reclamation (hectares)

Trosglwyddwyd cyfrifoldebau’r Gorfforaeth Ddatblygu i bedwar corff olynol ar 1 Ebrill 2000, sef Cyngor Caerdydd (gan gynnwys Awdurdod Harbwr Caerdydd), Awdurdod Datblygu Cymru, Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

Ar y dudalen hon
Gweler hefyd... Hanes

Y Prosiect Adfywio

Hanes y morglawdd