Ynys Echni

Ymweld

Mae tripiau ar gael trwy gydol y flwyddyn i ymweld ag Ynys Echni, o dripiau dydd i arosiadau hirach.

Mae tripiau cwch wedi’u trefnu o flaen llaw i’r ynys sy’n mynd o Gaerdydd sawl gwaith y mis.  Mae’r tripiau yn caniatáu hyd at 3 awr ar yr ynys yn dibynnu ar amseroedd y llanw.

Fel arall gallwch deilwra eich ymweliad eich hun os ydych yn mynd mewn grŵp mawr neu os hoffech aros am ddiwrnod hirach neu dros nos.

Aerial-view

Ymweliadau dydd

Mae ymweliad dydd byr ag Ynys Echni yn cynnig hyd at dair awr ar yr Ynys a chyfle unigryw i weld cadwraeth, bywyd gwyllt ac adeiladau hanesyddol Ynys Echni.

Gellir trefnu i hwylio i’r Ynys am ddiwrnod gyda’r gweithredwyr canlynol

Bay Island Voyages

bayislandvoyages.co.uk

07393 470476

Mae ffi glanio o £5.00 i oedolion a £2.50 i blant yn daladwy i’r warden wrth gyrraedd yr ynys.

Cysylltwch â’r gweithredwyr cychod i holi am brisiau teithiau cwch.

Arosiadau dros nos / ymweliadau preswyl

  • Mae llety ystafelloedd cysgu ar gael yn ffermdy ein canolfan faes y gall hyd at 24 person gysgu ynddo (ystafelloedd gyda 2, 10 a 12 gwely).
  • Cewch wersylla ym nghaeau’r tŷ fferm pan fo’r llety ystafelloedd cysgu’n llawn (ni ddarperir pebyll).
  • Mae Fog Horn Cottage, sy’n adeilad rhestredig gradd II, wedi’i drawsnewid yn fwthyn hunan-arlwyo ac mae ynddo dair ystafell wely fodern a dwy ystafell gawod. Mae gan y bwthyn cartrefol ei ardd ei hun gyda BBQ cerrig a golygfeydd ysbrydoledig.

Wedi’i ddodrefnu mewn partneriaeth â John Lewis Caerdydd, dyma’r lle delfrydol i ddianc rhag bywyd bob dydd.

I drefnu ymweliad preswyl cysylltwch â;

Swyddfa Drefnu Ynys Echni
Awdurdod Harbwr Caerdydd
Tŷ’r Frenhines Alexandra
Cargo Road
Bae Caerdydd
CF10 4LY

Ffôn: 029 2087 7912

E-bost: flatholmproject@cardiff.gov.uk

Ffacs: 029 2087 7901

Tâl Glanio

Oedolyn: £5

Plentyn: £2.50

Ymweliadau Preswyl:

Oedolyn: £19 per night

Plentyn: £16 per night

Tâl Gwersylla:

Oedolyn: £8 per night

Plentyn: £7 per night

Gwybodaeth ychwanegol i ymwelwyr

  • Mae angen oedolion i oruchwylio grwpiau o blant. Mae nifer yr oedolion sydd eu hangen yn amrywio, gan ddibynnu ar ba fath o ymweliad ac oedran y plant. Cysylltwch â ni am fanylion.
  • Mae angen i grwpiau gyflenwi eu bwyd eu hunain
  • Nid ydym yn cynnig consesiynau i’r henoed , myfyrwyr neu bobl ddi-waith.
  • Ni chaniateir cŵn ar yr Ynys.

Gweld hefyd