Ynys Echni

Ymweld

Mae tripiau ar gael trwy gydol y flwyddyn i ymweld ag Ynys Echni, o dripiau dydd i arosiadau hirach, gwyliau a gweithdai.

Mae tripiau cwch wedi’u trefnu o flaen llaw i’r ynys sy’n mynd o Gaerdydd sawl gwaith y mis.  Mae’r tripiau yn caniatáu hyd at 3 awr ar yr ynys yn dibynnu ar amseroedd y llanw.

Fel arall gallwch deilwra eich ymweliad eich hun os ydych yn mynd mewn grŵp mawr neu os hoffech aros am ddiwrnod hirach neu dros nos.

Aerial-view

Ymweliadau dydd

Mae ymweliad dydd byr ag Ynys Echni yn cynnig hyd at dair awr ar yr Ynys a chyfle unigryw i weld cadwraeth, bywyd gwyllt ac adeiladau hanesyddol Ynys Echni.

Gellir trefnu i hwylio i’r Ynys am ddiwrnod gyda’r gweithredwyr canlynol

Bay Island Voyages

bayislandvoyages.co.uk

07393 470476

Mae ffi glanio o £5.00 i oedolion a £2.50 i blant yn daladwy i’r warden wrth gyrraedd yr ynys.

Cysylltwch â’r gweithredwyr cychod i holi am brisiau teithiau cwch.

Arosiadau dros nos / ymweliadau preswyl

  • Mae llety ystafelloedd cysgu ar gael yn ffermdy ein canolfan faes y gall hyd at 24 person gysgu ynddo (ystafelloedd gyda 2, 10 a 12 gwely).
  • Cewch wersylla ym nghaeau’r tŷ fferm pan fo’r llety ystafelloedd cysgu’n llawn (ni ddarperir pebyll).
  • Mae Fog Horn Cottage, sy’n adeilad rhestredig gradd II, wedi’i drawsnewid yn fwthyn hunan-arlwyo ac mae ynddo dair ystafell wely fodern a dwy ystafell gawod. Mae gan y bwthyn cartrefol ei ardd ei hun gyda BBQ cerrig a golygfeydd ysbrydoledig. Wedi’i ddodrefnu mewn partneriaeth â John Lewis Caerdydd, dyma’r lle delfrydol i ddianc rhag bywyd bob dydd.
  • Darganfyddwch fwy am ein gwyliau a gweithdai.

Ymweliadau addysgol

Mae popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer addysg yn yr awyr agored ar gael ar Ynys Echni. Ein nod yw cynnig Ynys Echni fel amgylchedd addysgol, gan barhau i’w chadw fel gwarchodfa natur.

P’un a ydych am drefnu diwrnod addysgol neu ymweliad hirach, gwnawn ein gorau i ddiwallu eich anghenion.  Mae ymweliadau dydd yn cynnwys taith gyffredinol o’r Ynys, yn edrych ar ei hanes a’i bywyd gwyllt. Fel arall, os ydych am ganolbwyntio ar bwnc penodol, gallwn weithio gyda chi i gynnig gweithgareddau addysgol byrrach. Gallwn hefyd weithio gyda chi i ddatblygu rhaglen o weithgareddau i grwpiau sy’n aros ar yr Ynys am rai nosweithiau.

Rydyn ni’n gwahodd grwpiau prifysgol i gynnal eu hastudiaethau eu hunain mewn amrywiaeth o feysydd, e.e. bioleg, astudiaethau morol, daeareg, celf.

Cysylltwch â ni ar 029 2087 7912 i gael rhagor o wybodaeth neu i drafod eich gofynion addysgol.

Gwybodaeth ychwanegol i ymwelwyr

  • A wnaiff pob ymwelydd ddarllen y wybodaeth hanfodol yma plîs – Gwybodaeth Bioddiogelwch, sy’n esbonio sut i gadw ein hynys yn ddiogel.
  • Mae angen oedolion i oruchwylio grwpiau o blant. Mae nifer yr oedolion sydd eu hangen yn amrywio, gan ddibynnu ar ba fath o ymweliad ac oedran y plant. Cysylltwch â ni am fanylion.
  • Mae angen i grwpiau gyflenwi eu bwyd eu hunain.
  • Nid ydym yn cynnig consesiynau i’r henoed , myfyrwyr neu bobl ddi-waith.
  • Ni chaniateir cŵn ar yr Ynys.
  • Ni chaniateir nofio oherwydd cerrynt llanw cryf.

Gweld hefyd