Ynys Echni

Cysylltwch â Ni

Awdurdod Harbwr Caerdydd
Tŷ’r Frenhines Alexandra
Cargo Road
Bae Caerdydd
CF10 4LY

Ffôn: 029 2087 7912

Ffacs: 029 2087 7901

Amdanom ni

Rheolir Ynys Echni gan Broject Ynys Echni, sy’n cynnwys warden llawn amser a thîm o wirfoddolwyr. Mae’r warden yn byw’n barhaol ar yr ynys, ac mae 2-3 gwirfoddolwr yn ei gynorthwyo ar unrhyw adeg. Mae’r tîm yn gweithio i gynnal, astudio a chadw’r ynys, ei hadeiladau a’i bywyd gwyllt.Mae Ynys Echni yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Warchodfa Natur Leol. Mae’r warden a’r gwirfoddolwyr yn gwarchod nodweddion naturiol a diwylliannol yr Ynys, o laswelltir arforol i farics Fictoraidd, o gytrefi adar môr i fynceri rhyfel.

Yn gweithio ochr yr ochr â thîm Project Ynys Echni mae Cymdeithas Ynys Echni. Mae’r gymdeithas yn cefnogi gwaith tîm y project drwy godi arian a dod o hyd i wirfoddolwyr. Mae’n elusen sy’n helpu i warchod bywyd gwyllt ac amgylchedd hanesyddol Ynys Echni.

I gael rhagor o wybodaeth am y gymdeithas, ewch i www.flatholmsociety.org.uk

Natur

Cadwraeth Natur

Mae Ynys Echni yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Warchodfa Natur Leol. Mae’r prosiect yn gwarchod nodweddion naturiol a diwylliannol yr Ynys, o laswelltir arforol i farics Fictoraidd, o gytrefi adar môr i fynceri rhyfel.

Ystyrir y gytref o wylanod cefnddu a’r glaswelltir arforol yn bwysig i gadwraeth natur. Rheolir yr Ynys mewn dwy ffordd wahanol ar gyfer y nodweddion hyn. Gwarchodir ochr ogleddol yr Ynys ar gyfer rhywogaethau morol, ac fe gedwir yr ochr ddeheuol fel cytref i’r gwylanod cefnddu heb angen fawr o reolaeth.

 

Cynllun Rheoli

Mae Cynllun Rheoli Ynys Echni yn amlinellu nodweddion pwysig yr ynys. Mae’n creu sylfaen ar gyfer gwella cynefinoedd yr ynys.

Ym 1982, sefydlwyd Prosiect Ynys Echni. Y nod oedd rheoli Ynys Echni fel gwarchodfa natur leol ac annog mynediad a chyfleoedd addysg i ymwelwyr.
Mae i’r ynys hanes hir ac amrywiol, ac fe’i defnyddiwyd gan ddyn ers y cyfnod cyn hanes. Ffermiwyd yno am 800 can mlynedd a daeth hynny i ben ym 1942. Fe’i trowyd yn gadarnle ddwywaith, yn fwyaf diweddar yn ystod yr 2il Ryfel Byd. Mae gan yr ynys nifer o adeiladau a strwythurau o ddiddordeb hanesyddol, ac mae nifer ohonynt yn adeiladau rhestredig a henebion rhestredig.

Mae hanes a daeareg naturiol Ynys Echni yn ddiddorol a phwysig. Dyma rai o’r nodweddion hynod:

  • Glaswelltir calchfaen ar yr arfordir
  • Cynefinoedd ar glogwyni
  • Cennin gwyllt
  • Cytref o wylanod cefnddu sy’n nythu

Dyma restr o rai o’r rhywogaethau y gellir eu gweld ar yr Ynys drwy gydol y flwyddyn; Adar: hwyaid yr eithin, piod môr, corhedion y graig, pincod a llinosiaid, cwtiaid y traeth a phibyddion y mawn Anifeiliaid: cwningod, dallnadroedd, madfallod a gloÿnnod byw Planhigion: cennin gwyllt, rhosod-y-mynydd gwyllt, clustogau Mair, lafant y morgreigiau, gludlys arfor a chlychau’r gog.

Cynaliadwyedd

Mae prosiect Ynys Echni’n anelu i arddangos technolegau cynaliadwy. Roedd y cyflenwad pŵer gwreiddiol yn cynnwys amryw o eneraduron diesel anghysylltiedig mewn gwahanol adeiladau.

Yn 2006/2007, cafodd grid bychan ei osod rhwng y ffermdy, y gweithdai a bwthyn ceidwad y corn niwl. Caiff y grid hwn ei bweru gan fanc batri a gaiff ei wefru gan ddwy res o baneli ffotofoltäig, a chan dyrbin gwynt wedi’i leoli ar hen dŵr telathrebu ar ran uchaf yr Ynys. Ar hyn o bryd, mae’r Ynys yn gallu cynhyrchu 90% o’i thrydan o ffynonellau gwyrdd, gan leihau ôl troed carbon yr Ynys.

Mae’r ynys hefyd yn gynaliadwy gan nad oes ffynhonnell o ddŵr ar yr ynys, felly cesglir dŵr glaw oddi ar doeau’r adeiladau. Caiff y dŵr hwn ei gadw mewn tanc dŵr Fictoraidd tanddaearol a’i bwmpio drwy system hidlo uwch fioled.

Mae system wresogi ynni’r haul a boeler biomas yn darparu’r rhan fwyaf o ddŵr poeth a gwres sydd ei angen ar yr Ynys drwy gydol y flwyddyn. Caiff broc a gesglir o’r glannau ei sychu am flwyddyn a’i ddefnyddio’n danwydd ar gyfer y boeler, gan leihau’r angen i gludo pren o’r tir mawr.

Gweld hefyd